ภาพกิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตสู่โรงเรียนสีขาวและห้องเรียนอุ่นใจ

พัฒนาทักษะชีวิตสู่โรงเรียนสีขาวและห้องเรียนอุ่นใจ
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานต้องระดมสรรพกำลังเข้าร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และโรงเรียนต้องสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดและอบายมุข ได้แก่ ปัญหาทางเพศ ความรุนแรง การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ภัยจากสื่อที่ไม่พึงประสงค์ และการขาดเรียน เป็นต้น จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายทั้งบิดามารดา ครู ผู้ใหญ่ในชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ต้องสนใจเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันหามาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่วนการปราบปรามและลงโทษเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะที่ปลายเหตุไม่สามารถหยุดยั้งพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสังคมโดยรวมได้ ความเข้าใจปัญหาและสาเหตุ เข้าใจวัยรุ่นและความต้องการของวัยรุ่น รวมทั้งการให้โอกาสวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับบริการให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ และการจัดให้มีบริการฝึกทักษะ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา EQ โดยให้วัยรุ่นได้มีประสบการณ์ในการจัดการกับปัญหาต่างๆไม่ว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากการเรียน ความรัก เพศ ครอบครัว หรือปัญหาที่ทำให้ขาดความภูมิใจในตนเองจนเป็นเหตุให้เกิดการแสดงออกของพฤติกรรมความก้าวร้าวรุนแรง จึงเป็นการป้องกันแก้ไขที่ถูกจุด รวมทั้งเป็นการพัฒนาและปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม ให้แก่วัยรุ่นที่ได้ผลยั่งยืนในระยะยาวผลการดำเนินงานตามโครงการที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด และปัญหาอบายมุขต่างๆ มาโดยตลอด ส่งผลให้ผู้เรียนห่างไกลยาเสพติด และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม จากการประเมินผลโครงการในปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก โดยมีนักเรียน 8 คน ยังใช้บุหรี่และอยู่ในระหว่างการเลิก นักเรียนร้อยละ 99.19 ปลอดจากการใช้สารเสพติด และรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก ภัยอันตรายต่างๆ ปัญหาทางเพศ ความรุนแรง ภัยจากสื่อที่ไม่เหมาะสม จึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำโครงการพัฒนาทักษะชีวิตต่อไป โดยมีห้องเรียนสีขาว ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และโรงเรียนอุ่นใจ เป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องยาเสพติด และอบายมุข ภายใต้แนวทางของการให้บริการเพื่อปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ และนักเรียนจะต้องได้การพัฒนาอบรมฝึกฝนตนเอง ทางด้านคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม และมีอุดมการณ์ที่จะทำงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และเสียสละเพื่อส่วนรวมที่เกิดขึ้นมาจากจิตใจภายใน ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมสร้างภูมิป้องกัน การแก้ไขปัญหานักเรียน และพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู่โรงเรียนสีขาวและห้องเรียนอุ่นใจของโรงเรียน วัดแสงสรรค์เป็นโครงการต่อเนื่อง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต