ภาพกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพนาฏศิลป์ไทย

สร้างเสริมสุขภาพนาฏศิลป์ไทย
ปัจจุบันการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง การมีสุขภาพที่ดีเกิดขึ้นได้จากการออกกำลังกายและการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายด้วยการเต้นระบำ รำฟ้อนต่างๆเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งรัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ หรือวัยสูงอายุได้มีความรู้และทักษะด้านสุขภาพซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพที่ดีขึ้น ไม่เป็นโรคซึมเศร้า ลดความเสื่ยงต่อการที่จะเป็นบ่อเกิดโรคเรื้อรังได้ เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด รวมถึงโรคอื่น ๆ ที่ตามมา ดังนั้นทางกลุ่มนาฏศิลป์ไทยศูนย์5 นครรังสิตจึงได้เล็งเห็นการออกกำลังกายด้วยการรำไทยของกลุ่ม เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น และไม่เป็นภาระของคนในครอบครัว และสามารถอยู่ในสังคมผู้สูงอายุได้ ทางกลุ่มนาฏศิลป์ไทยศูนย์5 นครรังสิตจึงได้เล็งเห็นในความสำคัญของการออกกำลังกาย ด้วยกิจกรรมนาฏศิลป์ไทย จึงได้ทำโครงการ สร้างเสริมสุขภาพนาฏศิลป์ไทยเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ ให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครรังสิตที่สนใจ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต