ภาพกิจกรรม รณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

รณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
ประเทศไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่บริโภคสุราติดเป็นอันดับ 5 ของโลก สุราหรือเบียร์ที่เราดื่มจะให้ความเพลิดเพลิน บางคนใช้สุราแก้ความเครียดบางคนใช้สุราเพื่อความผ่อนคลาย ผลของการดื่มสุรานอกจากจะทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพของผู้ดื่มแล้วยังก่อให้เกิดมีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย การดื่มสุราปริมากมากจะส่งผลเสียต่อร่างกาย ทำให้เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคตับแข็ง มะเร็ง ความดันโลหิตสูง เลือดออกทางเดินอาหาร ฯลฯ และก่อให้เกิดอุบัติเหตุเป็นผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นอีกด้วย และจากผลเสียของการดื่มสุราดังกล่าว รัฐบาลไทยจึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นการแสดงเจตนาและความพร้อมของสังคมไทยที่ทุกภาคส่วนจะช่วยกันป้องกันการดื่มสุราของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และลดผลกระทบจากการดื่มสุราอย่างจริงจัง ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ และด้วยวันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เป็นสัญลักษณ์ทางสาธารณให้คนไทยเห็นความสำคัญต่อการ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกัน ซึ่งเป็นผลดีต่อการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของคนไทยรวมถึงเด็กเยาวชนในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้ปฏิบัติตามศีลข้อห้า
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต