ภาพกิจกรรม รณรงค์วันยาเสพติดโลก

รณรงค์วันยาเสพติดโลก
1.ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ในการรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดโดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคี ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน 2.ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติ รัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม กำหนดนโยบายแผน "ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 "เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน ให้สามารถลดระดับความรุนแรงลงหรือไม่มีปัญหา และรักษาสภาพหมู่บ้านชุมชนที่ไม่มีปัญหา ยาเสพติดให้มีความยั่งยืน 3.การปรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ของรัฐบาล เกิดจากการประชุมสมัชชา สหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดของโลก ค.ศ.2016 (United Nations General Assembly Special Session 2016 - UNGASS 2016)โดยทุกประเทศมีแนวทางเดียวกันในการเปลี่ยนมุมมอง ใหม่ต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการใช้สาธารณสุขนำ เน้นการดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบบูรณาการ คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน อย่างครอบคลุม นำรูปแบบการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดมาใช้ เพื่อควบคุมให้ดำรงชีวิตอยู่โดยไม่รบกวน สังคม สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ปรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ โดยมีแนวคิดที่สำคัญคือ นำทิศทางของโลกโดย UNGASS 2016 มาเป็นทิศทางของนโยบายยาเสพติดของไทยจำแนกและจัดนโยบาย ที่เหมาะสมของตัวยาเสพติดให้ชัดเจน นโยบายด้านกฎหมายที่จะกำหนดให้เป็นยาเสพติดมีระบบ การจัดการรองรับและให้มี ความพร้อมและสื่อสารทำความเข้าใจต่อนโยบายยาเสพติดกับประชาชนทั้งประเทศ 4.เพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูงจนประสบผลสำเร็จและนานาประเทศนำไปเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 โดยตลอดที่ผ่านมาได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท รัชการที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ นานัปการ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต