ภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ปี 2561

อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ปี 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2549 ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน ตามหลักเกณฑ์ในประกาศและมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ เชิงรุกในพื้นที่อย่างทั่วถึง และที่จําเป็นต่อสุขภาพ และการดํารงชีวิต ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครรังสิตเป็นชุมชนเมืองที่มีความหลากหลาย การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการวางแผนกำหนดทิศทางเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ที่ผ่านมามีการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 1-3 เป็นการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและแก้ความบกพร่องในการดำเนินงาน ดังนั้นจึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4 เพื่อให้การดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครรังสิต “นครรังสิตเป็นนครแห่งคุณภาพชีวิตในปี 2562”
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต