ภาพกิจกรรม การตรวจสมรรถภาพร่างกายทางกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ ปี 2561

การตรวจสมรรถภาพร่างกายทางกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ ปี 2561
จากรายงานการพยากรณ์การพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ในประเทศไทย ปี 2560 – 2564 ของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค แสดงให้เห็นว่าการพลัดตกหกล้มเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองในกลุ่มของ การบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ โดยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คน หรือเฉลี่ยวันละ 3 คน และจากการสำรวจสถิติจำนวนประชาการในเขตเทศบาลนครรังสิตพบว่ามีประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีถึง 9,620 คน คิดเป็น 12.18% ของประชาการทั้งหมดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยกลุ่มผู้สูงอายุมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มักจะมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวและปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ เข่น ด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ,ด้านระบบหายใจและหลอดเลือด ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะส่งผลเสียต่อการทำกิจวัตรชีวิตประจำวันหรืออาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ในที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะแสดงผลในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายและแปลผลให้ทราบทันที ทั้งในส่วนของความทนทานของหัวใจและหายใจ (cardiopulmonary / cardiorespiratory endurance), ความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ (muscular strength and endurance), ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ (muscular flexibility) ทำให้ผู้สูงอายุตระหนักรู้และสนใจดูแลตนเองมากขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต