ภาพกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสุขศึกษา

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสุขศึกษา
ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคต่างๆ ทั้งโรคติดเชื้อ (Infectious diseases) และโรคไร้เชื้อ (Non- Infectious diseases) อาศัยพื้นฐานเกี่ยวกับสาเหตุของโรค และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้งสาม คือ Host, Agent และEnvironment เป็นหลักในการวางมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคได้ดังนี้ การเฝ้าระวังโรค การให้ สุขศึกษา การป้องกันการกระจายของโรค การให้ภูมิคุ้มกันแก่มนุษย์ การรักษาให้ทันท่วงที เพื่อลดผลการเจ็บปวดให้น้อยลง ในการนี้เทศบาลนครรังสิตมีภาคีเครือข่ายในการทำงานด้านต่างๆ แต่เนื่องจากการให้สุขศึกษายังไม่ทั่วถึงจึงได้จัดโครงการฯเพื่อ เน้นการให้สุขศึกษาซึ่งเป็น ขบวนการและวิธีการทั้งหมดที่จะทำให้ประชาชนได้รู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ สร้างทัศนคติในทางรับผิดชอบพร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ทำให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ดังนั้นการให้สุขศึกษาแก่ประชาชนหรือชุมชน จะเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้การควบคุมและป้องกันโรคต่างๆประสบผลสำเร็จอย่างถาวร
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต