ภาพกิจกรรม ชีวิตสดใสในช่วงวัยรุ่น

ชีวิตสดใสในช่วงวัยรุ่น
ปัจจุบันโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญของไทย โดยเยาวชนจำนวนมากมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติดจากวุฒิภาวะและประสบการณ์ชีวิต ในรายงานสถานการณ์ จังหวัดปทุมธานี ปี2556 ถึง มิถุนายน 2560 มีผู้ป่วยเอดส์สะสมจำนวน 4,730 ราย ผู้ป่วยเอดส์และผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ลดลงกว่าในอดีตที่ผ่านมาโดยที่ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อส่วนใหญ่ยังมาจากมีเพศสัมพันธ์พฤติกรรมทางเพศที่ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติดของกลุ่มเยาวชน อายุ 12-18 ปี ในการนี้เทศบาลนครรังสิตจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และสารเสพติด โดยมุ่งเน้นในการกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีพฤติกรรมในการป้องกันยาเสพติดและมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต