ภาพกิจกรรม กายภาพบำบัดรู้เท่าทันอาการปวดหลัง ปวดเข่า

กายภาพบำบัดรู้เท่าทันอาการปวดหลัง ปวดเข่า
จากข้อมูลผู้มารับบริการกายภาพบำบัดเทศบาลนครรังสิต พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง ปวดเข่าจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจัยของการเกิดอาการดังกล่าวมีหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น อายุที่เพิ่มขึ้น ลักษณะการทำงานประจำที่ไม่เหมาะสม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและยังร่วมไปถึงการออกกกำลังกายบางประเภทที่ไปกระตุ้นอาการเจ็บปวด ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ถ้าไม่ได้การรักษา ฟื้นฟู ที่ถูกต้อง ก็จะนำไปสู่การบาดเจ็บแบบเรื้อรัง ทำให้อาจจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้มากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่มีอาการปวดหลัง ปวดเข่า สามารถดูแลตนเองได้ในระยะที่ยังสามารถรักษาเบื้องต้นได้ และป้องกันการบาดเจ็บแบบเรื้อรังนั้น ทางงานกายภาพบำบัด เทศบาลนครรังสิตจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ การดูแลตนเองจากอาการปวดหลัง ปวดเข่าและส่งเสริมการออกกำลังกายที่ถูกต้องเฉพาะเจาะจงต่อความผิดปกติที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ความรุนแรงของโรคทุเลาลง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต