ภาพกิจกรรม รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดยุงลายชุมชนรณชัย

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดยุงลายชุมชนรณชัย
ฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่ยุงลายชุกชุมมาก น้ำฝนเป็นที่ยุงลายชอบวางไข่ ดังนั้นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายจึงมักเป็นภาชนะ ขังน้ำ เช่นโอ่งน้ำดื่มและน้ำใช้ที่ไม่มีฝาปิด ถังน้ำในห้องน้ำ จานรองขาตู้ จานรองกระถางดอกไม้ แจกัน ยางรถยนต์ เป็นต้น ลักษณะชุมชนรณชัยบางพื้นที่เป็นที่ว่างยังไม่มีการสร้างบ้าน บ้างมีต้นกกขึ้น จะเป็นแหล่งน้ำขัง อีกทั้งหลัง บ้านจะมีน้ำขังจากท่อน้ำทิ้ง น้ำขังตลอดเวลา เกิดความยากลำบากในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ดังนั้น จพสช.ชุมชนรณชัย ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โดยยึดหลักเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค ไข้เลือดออก โดยใช้สมุนไพรตะไคร้หอมไล่ยุง จึงจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย ชุมชนรณชัย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต