ภาพกิจกรรม เต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน

เต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน
การเต้นแอโรบิคนับเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมหนึ่ง สามารถเล่นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ หรือวัยผู้สูงอายุ จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ซึ่งจะส่งผลให้การดำรงชีวิต ประจำวันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และทำให้ครอบครัวมีความสุข อีกทั้งยังทำให้เยาวชนห่างไกล ยาเสพติด ดังนั้นกลุ่มเต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้ดำเนินการจัดทำ โครงการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค ปี 2561 สำหรับสมาชิกในหมู่บ้านฟ้าลากูนและประชาชนทั่วไป
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต