ภาพกิจกรรม เด็กอนุบาลฟันสวย

เด็กอนุบาลฟันสวย
สุขภาพในช่องปากเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ต้องตระหนักถึง เพราะถ้าเด็กมีสุขภาพในช่องปากดี จะทำให้มีร่างกายและจิตใจที่ดีตามมาด้วย การที่จะมีสุขภาพช่องปากที่ดีนั้น พ่อแม่จะต้องเอาใจใส่ดูแลตั้งแต่ลูกเกิด อบรมปลูกฝังให้มีวินัย ในการรักษาความสะอาดในช่องปาก เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดูแลสุขภาพฟันตั้งแต่ วัยเด็ก จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เพื่อจะได้มีฟันไว้ใช้งานตลอดชั่วอายุ หน้าที่ของฟันน้ำนมนอกจาก การบดเคี้ยว การออกเสียง และความสวยงามแล้ว ยังมีความสำคัญในการเป็นแนวนำทางการขึ้นให้กับหน่อฟันแท้ และยังมีความสำคัญในการเจริญเติบโตของขากรรไกรและใบหน้า เนื่องจากระยะ ชุดฟันน้ำนมอยู่ในช่วงที่เด็กอยู่ในวัยที่มี การเจริญเติบโต หากมีการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยเกิดขึ้นทำให้เกิดผลกระทบหลายด้านไม่ว่าจะ เป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายที่พบว่ากลุ่มที่เป็น Early Childhood Caries (ECC) หรือในภาษาไทยใช้คำแทนว่า “โรคฟันผุในเด็กปฐมวัย” จะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่ากลุ่มปกติ และเด็กที่มีฟันน้ำนมผุมักจะมีแนวโน้มที่ ฟันถาวรจะมีการผุด้วยในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจเนื่องจากการรักษาที่มักจะมีความยุ่งยากและความร่วมมือในการรักษาที่ต่ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการของประชาชน โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้กับเด็กปฐมวัย ครูผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต