ภาพกิจกรรม ให้ความรู้การแปรงฟันแห้งอย่างถูกวิธี สำหรับนักเรียนโรงเรียนดวงกมล

ให้ความรู้การแปรงฟันแห้งอย่างถูกวิธี สำหรับนักเรียนโรงเรียนดวงกมล
ปัญหาทางสุขภาพช่องปากเป็นปัญหาทางสาธารณสุขสำคัญที่ทำลายสุขภาพของประชาชน โดยโรคในช่องปากที่พบมากและเป็นปัญหาสาธารณสุขอันดับแรกในวัยเรียนคือ โรคฟันผุ จากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ.2555 การสำรวจสภาวะโรคฟันผุในกลุ่มอายุ 12 ปี ระดับประเทศ พบว่ามีฟันแท้ผุ ร้อยละ 52.3 มีค่าเฉลี่ย ฟันผุ อุด ถอน (DMFT) เท่ากับ 1.3 ซี่ต่อคน ทั้งนี้ฟันที่ผุส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้รับการรักษาคิดเป็นร้อยละ 29.1 (สำนักงานทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2555 : 36) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่ามีฟันแท้ผุ ร้อยละ 56.9 มีค่าเฉลี่ย ฟันผุ อุด ถอน (DMFT) เท่ากับ 1.8 ซี่ต่อคน (สำนักงานทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2555 : 36) ทั้งนี้กลุ่มอายุ 12 ปี ถือเป็นกลุ่มสำคัญทาง ระบาดวิทยา เนื่องจากเป็นอายุที่มีฟันแท้ขึ้นครบ 28 ซี่ในช่องปาก ซึ่งอัตราการเกิดโรคฟันผุในวัยนี้จะใช้เพื่อทำนายแนวโน้มการเกิดโรคฟันผุในวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นโรงเรียนดวงกมล เห็นถึงความสำคัญในการ แปรงฟันแห้งอย่างถูกวิธีให้กับนักเรียน เพราะสามารถลดเวลาและทรัพยากร เมื่อเทียบกับการใช้วิธีแปรงเปียกได้ดี เกิดความสะดวกต่อการใช้ สมควรสนับสนุนให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสุขภาพปากและฟัน ให้คงทนต่ออายุการใช้งานได้นานขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต