ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนดวงกมล

ส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนดวงกมล
ด้วย โรงเรียนดวงกมล ในสังกัดเทศบาลนครรังสิต จัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่6 มีความประสงค์จัดทำโครงการ ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ในปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เป็นเงิน 95,420.00 บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน /โครงการ/กิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการที่เหมาะสมกับนักเรียน 2. กิจกรรมเฝ้าระวังโรคระบาดประจำฤดูกาล 3. กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขอานามัยในช่องปาก
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต