ภาพกิจกรรม ดูแลสุขภาพคนในชุมชนศาลเจ้าคลองหนึ่ง

ดูแลสุขภาพคนในชุมชนศาลเจ้าคลองหนึ่ง
ยุงลายที่เป็นต้นเหตุไข้เลือดออกร้อยละ 95 เป็นยุงที่อยู่ในบ้านเรือน อีกร้อยละ 5 อยู่ตามบริเวณสวน โดยยุงตัวเมียมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 45 วัน หลังผสมพันธุ์แค่ครั้งเดียว สามารถวางไข่ตัวละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 1,000-2,000 ฟอง การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกถือเป็นงานที่ท้าทายการบริหารจัดการของคนในชุมชน สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ความรู้ความเข้าใจ และขอความร่วมมือประชาชนให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อลดปริมาณยุงให้น้อยที่สุด ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูกาลที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงที่สุด การกำจัดยุงลาย สิ่งสำคัญและดำเนินการได้ง่ายคือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งมีหลากหลายกิจกรรม จากการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนพบว่า ภาชนะขังน้ำที่เกิดจากอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วซึ่งหลายคนเรียกว่าขยะ การแปลสภาพขยะเหล่านั้นให้กับมาเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ถือว่าการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่ได้ผลลัพธ์แบบทวีคูณ ชุมชนศาลเจ้าคลองหนึ่งจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต