ภาพกิจกรรม การออกกำลังกายด้วยการรำพัดกังฟูรุ่นเด็ก

การออกกำลังกายด้วยการรำพัดกังฟูรุ่นเด็ก
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการรำพัดกังฟูรุ่นเด็ก เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งซึ่งสามารถจำแนกวิธีการออกกำลังด้วยวิธีไท้เก๊กได้หลายแบบเช่นการรำมวยจีนไท้เก๊ก การออกกำลังกายด้วยการรำกระบี่ การออกกำลังกายด้วยการรำดาบ การออกกำลังกายด้วยการรำพัดกังฟู การออกกำลังกายด้วยการรำไม้พอง การออกกำลังกายด้วยการเดินลมปราณ เป็นต้น และยังมีอีกหลายอย่างสำหรับการออกกำลังกายด้วยวิธีไท้เก๊ก ในการออกกำลังโดยด้านนี้สามารถทำให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง ส่งผลให้มีอายุยืนยาว และยังเป็นการออกกำลังกายแบบไม่หักโหมเหมาะสำหรับทุกกลุ่มทุกวัยและใช้ให้ผลดีในผู้ที่ปฏิบัติถูกต้อง และสม่ำเสมอ ที่สำคัญการออกกำลังกายด้วยวิธีไท้เก๊กยังสามารถรักษาโรคต่างๆได้ด้วยการเดินลมปราณจากภายในร่างกาย ดังนั้นทางชมรมจึงจัดทำโครงการ การออกกำลังกายด้วยการรำพัดกังฟูรุ่นเด็กนี้ เพื่อให้ผู้ที่ได้ฝึกอยู่สามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต