ภาพกิจกรรม ออกกำลังกายด้วยโยคะ ปี 2561

ออกกำลังกายด้วยโยคะ ปี 2561
การฝึกโยคะนับเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมหนึ่ง สามารถเล่นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ หรือวัยผู้สูงอายุ จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ซึ่งจะส่งผลให้การดำรงชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และทำให้ครอบครัวมีความสุข อีกทั้งยังทำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ดังนั้นกลุ่มโยคะเทศบาลนครรังสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการออกกำลังกายด้วยโยคะ ปี 2561 สำหรับประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครรังสิตขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต