ภาพกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยของโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ

ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยของโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ
เด็กปฐมวัย คือ เด็กที่มีอายุ 2 ถึง 5 ปีการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องการเรียนรู้ ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน จากบิดา มารดา คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนาการที่เป็นรากฐานของ บุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ สมอง สติปัญญา ความสามารถ การอบรมปลูกฝังสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพในช่วงอายุนี้ จะเป็นรากฐานที่ดีที่จะให้เขาเติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดี เฉลียวฉลาด คิดเป็น ทำเป็น และมีความสุข เด็กปฐมวัยจะมีชีวิตรอดและเติบโตได้ด้วยการพึ่งพาพ่อแม่ และผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดู ปกป้องจากอันตราย หากผู้ใหญ่ให้ความรักเอาใจใส่ใกล้ชิด อบรมเลี้ยงดูโดยความเข้าใจ เด็กก็พร้อมจะตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่เปลี่ยนไปตามวัยที่เหมาะสมให้สมดุลกันทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สติปัญญา และสังคมแล้ว เด็กจะเติบโตแข็งแรงแจ่มใส มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในขั้นต่อไป ให้เป็นคนเก่งคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ดังนั้น โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้สถานที่ใหม่ๆ ได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง สร้างสรรค์การเห็นคุณค่าของตนเอง และสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและสังคม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครู , ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต