ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์) และโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์

ส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์) และโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
การเต้นแอโรบิค เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเล่นได้ ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ซึ่งจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ซึ่งจะส่งผลให้ดำรงชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ดังนั้นโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการนักเรียนขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียน การเต้นลีลาศไลน์แดนซ์ เป็นการออกกำลังกายกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเล่นได้ ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ซึ่งจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ซึ่งจะส่งผลให้ดำรงชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ดังนั้นโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการนักเรียนขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต