ภาพกิจกรรม ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนรณชัย

ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนรณชัย
จพสช.ชุมชนรณชัย ดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพชุมชนรณชัย มาเป็นเวลานานและต่อเนื่อง จากการลงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ จำนวน 150 หลังคาเรือน พบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลสุขภาพในแต่ละเดือน โดยมีการพูดคุยให้ความรู้ที่บ้าน ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย และมีการตรวจวัดความดันโลหิตด้วย ดังนั้น จพสช.ชุมชนรณชัย เห็นความสำคัญสุขภาพในชุมชนจึงจัดทำโครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นชุมชนรณชัย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต