ภาพกิจกรรม ลีลาศเพื่อสุขภาพ ปี 2561

ลีลาศเพื่อสุขภาพ ปี 2561
จากสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเห็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สถานการณ์เหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้ประชาชนประสบปัญหาต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจมีมากขึ้นเป็นลำดับ การออกกำลังกายโดยการลีลาศจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น กลุ่มลีลาศเพื่อสุขภาพ 200 ปี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ 2561
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต