ภาพกิจกรรม สุขภาพดีมีสุข 200 ปี

สุขภาพดีมีสุข 200 ปี
การเต้นไลน์แดนซ์ เป็นกิจกรรมออกกำลังกายเข้าจังหวะที่มีความยืดหยุ่น สนุกสนาน สามารถเต้นได้ทุกเพศทุกวัย ทำให้การดำรงชีวิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้ห่างไกลยาเสพติด สมาชิกชมรมแอโรบิคร่วมกับคณะกรรมการชุมชนฯเมน 1 ได้เลงเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ สุขภาพดี มีสุข ขึ้นเพื่อเป็นการสรา้งเสริมสุขภาพให้ประชาชนผู้อาศัยในชุมชนและใกล้เคียงที่สนใจ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต