ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่5 ปี 2561

ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่5 ปี 2561
ผู้สูงอายุ เป็นวัยซึ่งมีความแตกต่างจากวัยอื่น เป็นวัยบั้นปลายของชีวิต ดังนั้นปัญหาของผู้สูงอายุในทุกด้านโดยเฉพาะด้านสังคม และสาธารณสุข จึงแตกต่างจากคนในวัยอื่น ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งรัฐบาลไทย และทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงมีความพยายาม และมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ให้ทุกคนตระหนัก เข้าใจ และพร้อมดูแลผู้สูงอายุให้ทัดเทียมเช่นเดียวกับการดูแลประชากรในกลุ่มอายุอื่น ดังนั้นทางชมรมผู้สูงอายุหมู่5 เทศบาลนครรังสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญข้อนี้จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่5 ปี 2561 ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต