ภาพกิจกรรม การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนเพียรปัญญา

การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนเพียรปัญญา
เด็กปฐมวัย คือ เด็กที่มีอายุ 2 ถึง 5 ปีการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องการเรียนรู้ ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน จากบิดา มารดา คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนาการที่เป็นรากฐานของ บุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ สมอง สติปัญญา ความสามารถ การอบรมปลูกฝังสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพในช่วงอายุนี้ จะเป็นรากฐานที่ดีที่จะให้เขาเติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดี เฉลียวฉลาด คิดเป็น ทำเป็น และมีความสุข เด็กปฐมวัยจะมีชีวิตรอดและเติบโตได้ด้วยการพึ่งพาพ่อแม่ และผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดู ปกป้องจากอันตราย หากผู้ใหญ่ให้ความรักเอาใจใส่ใกล้ชิด อบรมเลี้ยงดูโดยความเข้าใจ เด็กก็พร้อมจะตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่เปลี่ยนไปตามวัยที่เหมาะสมให้สมดุลกันทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สติปัญญา และสังคมแล้ว เด็กจะเติบโตแข็งแรงแจ่มใส มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในขั้นต่อไป ให้เป็นคนเก่งคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย เด็กก่อนวัยเรียนเป็นเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 2 ถึง 5 ปี เป็นวัยที่ถือว่า “วัยหัวเลี้ยวหัวต่อ” ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยทารก ก้าวสู่ความพร้อมในการที่จะเรียนรู้ สังคมที่กว้างออกไปจากครอบครัว เราจึงควรเข้าใจในพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก เช่น ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสติปัญญา และด้านสังคม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการให้ถูกวิธี มีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน อันจะช่วยให้เด็ก เกิดการเจริญเติบโต และมีพัฒนาการอย่างเหมาะสม เด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี เป็นช่วงสำคัญช่วงหนึ่งของชีวิตที่สมองมีการเจริญเติบโตมากกว่าทุกๆ ช่วงอายุ และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการปูพื้นฐานทักษะต่างๆ ให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นแนวคิดด้านหนึ่งของการจัดการศึกษาปฐมวัย และการเรียนนั้นเราไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเสมอไปเด็กจะต้องได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริงบ้าง ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาแบป๊ะ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้สถานที่ใหม่ๆ ได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง สร้างสรรค์การเห็นคุณค่าของตนเอง และสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและสังคม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก,ผู้ปกครอง และสอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการเรียนรู้และกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กและมีความหลากหลาย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต