ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจชุมชนบ้านฟ้าลากูนเทศบาลนครรังสิต

ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจชุมชนบ้านฟ้าลากูนเทศบาลนครรังสิต
ธรรม คือ ธรรมชาติ ธรรม คือ การปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ ให้ถูกต้องสมบูรณ์มีสุขภาพกายดี แม้จะเปลี่ยนแปลงไปโดยสภาพธรรมชาติ และมีความแตกต่างกัน ในแต่ละบุคคลแต่สุขภาพจิตเน้นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องประคับประคองรักษาไว้ เพราะ “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” การประคับประคองดูแลรักษาจิต จึงนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เปรียบรถยนต์ กายคือ ตัวถังรถ ส่วนจิตคือเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เสียรถก็ไปไหนไม่ได้ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านจิตใจมากบ้าง น้อยบ้าง หากเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา จะช่วยให้เข้าใจแก่นแท้ของชีวิต และการดำเนินชีวิตได้อย่างมีสาระประโยชน์ ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ในช่วงวัยใดๆ จากสภาพชุมชนบ้านฟ้าลากูนที่มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมาก ประกอบด้วยครัวเรือนจำนวน 882 หลังคา รวมประชากรสิทธิระหว่าง 6,500 - 7,000 คน แบ่งเป็นประชากรวัยทำงานประมาณ 50%-60% ประชากรผู้สูงอายุประมาณ 15%-25% การเปลี่ยนแปลงด้านวิถีการดำรงชีวิต โรคที่เกิดจากภาวะเครียด หรือโรคที่เกิดจากภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเป็นผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มชุมชนบ้านฟ้าลากูนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต