ภาพกิจกรรม รักษ์สุขภาพโดยการลีลาศ ปี 2561

รักษ์สุขภาพโดยการลีลาศ ปี 2561
จากสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สถานการณ์เหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้ประชาชนประสบปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีมากขึ้นเป็นลำดับ การออกกำลังกายโดยการลีลาศจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น กลุ่มรักษ์สุขภาพโดยการลีลาศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการรักษ์สุขภาพโดยการลีลาศ ปี 2561 ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต