ภาพกิจกรรม สร้างเสริมสมรรถภาพผู้ป่วยเรื้อรังสูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์

สร้างเสริมสมรรถภาพผู้ป่วยเรื้อรังสูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ภาวะประชากรผู้สูงอายุอัตราเพิ่มของประชากรรวมอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆในขณะที่อัตราการเพิ่มของประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการที่วัยสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงที่ เสื่อมลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ผู้สูงอายุเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่ใช้บริการด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการให้ความรู้ ข้อมูล คำแนะนำ ตลอดจนการดำเนินงาน ด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอื่นๆ เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลดการเจ็บป่วย ลดภาระโรค ลดการพึ่งพิง และสามารถดูแลตนเองได้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาว และมีภาวะสุขภาพที่ดีได้ จากปี 2554 -2560 เป็นต้นมา มีผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาพกายที่ดีขึ้น ดังจะเห็นได้จากผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถควบคุมน้ำหนัก วัดรอบเอว ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด ให้อยู่ในระดับที่ดีไม่เพิ่มขึ้น รวมถึงสุขภาพจิตที่ดีโดยประเมินจาก การเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องทุกเดือน สมำเสมออย่างมีความสุข ได้รับการดูแล การมีส่วนร่วมจากครอบครัวและสังคมมากขึ้น ตลอดจนสามารถคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ ( Basic geriatries Screenig : BGS / ADL/ และโรคที่พบบ่อย ) ให้ครอบคลุม
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต