ภาพกิจกรรม โรงเรียนธัญบุรีส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนธัญบุรีส่งเสริมสุขภาพ
โครงการโรงเรียนธัญบุรีส่งเสริมสุขภาพเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพนักเรียนแบบองค์รวม ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์รวมของการพัฒนาสุขภาพในชุมชนซึ่งการดำเนินการในปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและสามารถพัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพนักเรียนในปี2560นอกจากโรงเรียนธัญบุรีจะดำเนินการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามตัวชี้วัดภายใต้องค์ประกอบแล้วโรงเรียนจะเน้นกระบวนการของกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่เน้นการวัดผลทางสุขภาพและพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งการดำเนินการพัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้นั้นโรงเรียนจะต้องได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต