ภาพกิจกรรม ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต

ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
ปัจจุบันประเทศไทยไดร้ับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองเป็นอย่างมากแต่ผลกระทบทียาวนานและแก้ไขได้ช้าที่สุดก็คือผลกระทบด้านสังคม จะเห็นได้ว่า มีเหตุการณ์หลายอย่าง ไไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทะเลาะวิวาทย์ในกลุ่มเยาวชน ปัญหาการยกพวกตีกัน ปัญหาทางเพศของเด็กนักเรียนปัญหายาเสพติด  ปัญหาความแตกแยกของครอบครัว  เด็กติดเกมคอมพิวเตอร์ฯลฯ  ปัยหาเหล่านี้ส่วนหนึงเกิดจากครอบครัวที่ มีปัญหาหรือครอบครัวที่ ขาดความเอาใจใส่บุตรหลาน หรือหรือการขาดความใส่ใจในเรื่องสัมพันธภาพในครอบครัว  หลายครอบครัวทางานหาเงินเพื่อช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว  ส่วนครอบครัวที มีฐานะทางการเงิน ก็มุ่งเนนการเรียนพิเศษ เพื่อมุ่งความรู้ความสามารถทางสมอง ให้เก่งในด้านวิชาการ แต่ขากการให้ความสำคัญในเรื่องอารมณ์และจิใจของเด็กและเยาวชน ซึงจะเป็นพลังสร้างสรรสังคมให้ดีต่อไปได้ โรงเรียนมัธยมนครรังสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาควบคู่ไปกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต