ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3 ปี 2561

ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3 ปี 2561
วัยสูงอายุหรือวัยชรา คือ มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต นิยามของผู้สูงอายุอาจแตกต่างกันไปเมื่อพิจารณาจากแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ทางชีววิทยา ประชากรศาสตร์ การจ้างงาน และทางสังคมวิทยา ในทางสถิติมักถือว่าผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุคือบุคคลที่มีอายุ 60 - 65 ปี ขึ้นไป สำหรับประเทศไทยกำหนดไว้ว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศสูงกว่าประเทศกำลังพัฒนา สำหรับประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ 2 การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุเป็นเรื่องที่สำคัญ และการดูแลตนเองของผู้สูงอายุเพื่อที่จะไม่ให้เป็นภาระของครอบครัว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสมาชิก เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการดำเนินชีวิตที่เหมาะกับวัย ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3 ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต