ภาพกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
พัฒนาการที่สมวัยเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย การที่เด็กจะมีพัฒนาการสมวัยในทุกๆด้านต้องอาศัยความร่วมมือของหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่แม่หรือครอบครัวที่จะต้องให้การดูแลที่ถูกต้องตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณและสัดส่วนที่เพียงพอ การออกกำลังกาย การไปตรวจครรภ์ตามถนัด ภายหลังคลอดแล้วมีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การให้อาหารเสริมตามวัย ในส่วนของสถานบริการส่งเสริมสุขภาพและให้ความช่วยเหลือแม่และครอบครัวในรายที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งครอบครัวและชุมชนควรมีการจัดเตรียมความพร้อมและมีการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมแก่เด็ก รวมทั้งจัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน หรือศูนย์เด็กเล็กเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านการเคลื่อนไหว ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านการเข้าใจภาษา และด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคมให้แก่เด็กเมื่อครอบครัวและชุมชนมีการเลี้ยงดูเด็กที่ดีแล้วก็จะเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาคนให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของส่งเสริมพัฒนาการ เด็กเล็ก จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต