ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต ปี 2561

ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต ปี 2561
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต มีความประสงค์จะจัดทำโครงการ ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต ปี 2561 ในปีงบประมาณ 2561 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เป็นเงิน 83,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ วัยสูงอายุเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มายาวนาน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ รวมทั้งการดำเนินชีวิต ประกอบกับบางคนมีโรคประจำตัว ทำให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลง ดังนั้นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ การออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และการได้รับความรู้ด้านสุขภาพจากบุคลากรสาธารณสุข เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัย ไม่เป็นภาระของครอบครัว มีความภาคภูมิใจในสัญลักษณ์ของการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้สนับสนุนในการสร้างความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต