ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล ปี 2561

ส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล ปี 2561
การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมของร่างกายที่ช่วยสร้างเสริมและคงไว้ซึ่งสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย การออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียนโลหิต การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันและช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ นอกจากนี้การออกกำลังกายยังช่วยสร้างเสริมสุขภาพจิตและลดความเครียดได้ การเต้นไลน์แดนซ์ เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเข้าจังหวะที่มีความยืดหยุ่น สนุกสนาน สามารถเต้นได้ทุกเพศ ทุกวัย และมีผลตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดีชมฟ้า - วรางกูล ปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้่างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนผู้ที่อาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต