ภาพกิจกรรม ดูแลสุขภาพรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5

ดูแลสุขภาพรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5
ชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5 เป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ ที่มีการย้ายคนเข้าออกมากรวมถึงสมาชิกในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขี้นไปมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ซี่งอาจเกิดจากพันธุ์กรรม การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม การไม่ออกกำลังกาย กลุ่มดูแลสุขภาพรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขี้งมาเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต