ภาพกิจกรรม ชีวิตสดใส สูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ชีวิตสดใส สูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
เทศบาลนครรังสิตเป็นชุมชนเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น พร้อมด้วยโรควิถีชีวิตหรือโรคที่สร้างเอง (Life Style Disease) คือ โรค NCDS นั่นเอง ซึ่งเกิดได้ทุกเพศทุกวัย พบมากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังมักเป็นตลอดชีวิต อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ และมีผลต่อการดำเนินชีวิต การเงิน คุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นโรคไม่มีโอกาสรักษาให้หายขาด แต่จะรักษาควบคุมโรคได้เป็นอย่างดี ด้วยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตร่วมกับการใช้ยาควบคุม มักเป็นกลุ่มคนที่ดูแลสุขภาพได้ไม่ดี ดังนั้น องค์กร/ชุมชนแก้วกาญจน์ เล็งเห็นความสำคัญของโรคนี้ จึงขอเสนอโครงการนี้ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในชุมชน ให้เห็นความสำคัญของโรค สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง เกิดจากอะไร/อาการอย่างไร/เมื่อไหร่ควรพบแพทย์รักษาโรคนี้อย่างไร/การพยากรณ์โรคอย่างไร/ผลข้างเคียงอย่างไร/ดูแลตนเองอย่างไร/ป้องกันโรคนี้อย่างไร โดยจัดให้มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้าอบรมในพื้นที่ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี ส่งเสริมสุขภาพ สร้างคุณภาพชีวิตตามวัย ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัว ลดปัญหาสาธารณสุขของประเทศต่อไป
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต