ภาพกิจกรรม ลีลาศเพื่อสุขภาพ ขั้นพื้นฐาน

ลีลาศเพื่อสุขภาพ ขั้นพื้นฐาน
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ไม่ค่อยดี ส่งผลต่อชีวิตจิตใจที่แย่ลง การควบคุมอารมณ์ทำให้ร่างกายเสื่อมถอยลง ฉนั้นเพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่เข้มแข็งโดยการออกกำลังกาย แบบลีลาศเพื่อสุขภาพ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต