ภาพกิจกรรม โยคะเพื่อสุขภาพ

โยคะเพื่อสุขภาพ
ด้วยกลุ่มโยคะ 200 ปี มีความประสงค์จัดทำโครงการ โยคะเพื่อสุขภาพ ใน ปีงบประมาณ 2560 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เป็นเงิน 22,600 บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ การออกกำลังกายมีประโยชน์สำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เมื่ออายุมากขึ้นความเสื่อมต่าง ๆ ของร่างกายก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน การออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพและช่วยให้ร่างกายแข็งแรง การออกกำลังกายโดยวิธีโยคะช่วยสมาธิดีขึ้น และร่างกายมีความยืดหยุ่น ช่วยให้ระบบอวัยวะภายในทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากโรคภัยต่าง ๆ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต