ภาพกิจกรรม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ฝึกสมองด้วยการลีลาศ

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ฝึกสมองด้วยการลีลาศ
เพื่อรวมกลุ่มกันออกกำลังกายด้วยการลีลาศ และพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการออกกำลังกาย เพื่อประโยชน์สำหรับผู้สูงวัยได้ลดความเสื่อมสภาพทางร่างกายฝึกฝนความเสื่อมของสมอง ทำให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ร่างกายแข็งแรงจึงได้จัดทำโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ฝึกสมองด้วยการลีลาศ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต