ภาพกิจกรรม สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย (ลีลาศ)

สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย (ลีลาศ)
จากสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษกิฐ สังคมและการเมือง สภาพการณ์เหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้ประชาชนประสบปัญหาต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้นกลุ่มคนรักการออกกำลังกาย ได้รวมกลุ่มกันจัดทำโครงการสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายโดยลีลาศ ปี 2560 เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต