ภาพกิจกรรม พัฒนาเครือข่ายรากฟันเทียมพระราชทาน เครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ร่วมกับสถานบันทันตกรรมและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเทศบาลนครรังสิต

พัฒนาเครือข่ายรากฟันเทียมพระราชทาน เครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ร่วมกับสถานบันทันตกรรมและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเทศบาลนครรังสิต
ปัจจุบันความสำเร็จของการทดแทนช่องว่างของฟันด้วยการใส่รากฟันเทียมในผู้ป่วยใส่ฟันเทียมทั้งปากจะช่วยให้การบดเคี้ยว มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เนื่องจากการใส่รากฟันเทียมมีความสำคัญในสามมิติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมในการวางแผนออกแบบใปจนถึงการใส่ฟันทดแทนมีส่วนลดปัญหาแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น หลังการใส่รากฟันเทียม ร่วมกับการให้ความรู้ทางโภชนาการ มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยเลือกรับประท่านอาหารให้เหมาะกับสุขภาพของตนเองรากฟันเทียมนั้นมีอัตราความสำเร็จสูงถึง 97 – 99 เปอร์เซ็นต์ 1ดังนั้นความต้องการของประชากรผู้สูงอายุต่อการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมในกรณีฟันปลอมทั้งปากแบบถอดได้ จึงเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ในการทำรากฟันเทียมมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดซึ่งจะส่งผลต่อการดูแลรักษาและการคงอยู่ของรากฟันเทียมบนฟันปลอมทังปากแบบถอดได้ ตำแหน่งของรากฟันเทียมมีส่วนสำคัญอย่างมากในการดูแลและความคงอยู่ของรากฟันเทียมภายหลังการใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น ในงานบูรณะฟัน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต