ภาพกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุ (วงเดือนลำดวน)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุ (วงเดือนลำดวน)
ด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต มีความประสงค์จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care giver) ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เป็นเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ ส่วนที่ 1 : รายละเอียดโครงการ ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฏรเดือนมีนาคม 2557 ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 9,923 คน คิดเป็นร้อยละ 12.77 ของประชากรทั้งหมด 77,681 คน การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดปัญหาปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทำให้ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เน้นการดูแลที่ใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานหลัก ในส่วนของสถานบริการดูแลผู้สูงอายุต้องมีทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนโดยอาศัยชุมชนชนและสังคมในการดูแลช่วยเหลือ การดูแลระยะยาวนั้นสามารถจัดได้ที่บ้าน หากผู้สูงอายุมีครอบครัวและมีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ดูแล แต่หากผู้สูงอายุไม่มีผู้ดูแล คงจะต้องเป็นหน้าที่ของรัฐในการเตรียมสถานบริการและจัดบริการไว้รองรับ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น เทศบาลนครรังสิตมีผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อยจำนวนหนึ่ง และบางส่วนญาติไม่มีเวลาคอยดูแลตลอดต้องอาศัยเพื่อนบ้านให้ความดูแลช่วยเหลือ และบางส่วนมีปัญหาใครอบครัว ส่งผลให้เกิดปัญหาในสังคมขึ้น ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการเพิ่มทักษะการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care giver) จึงมีส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลช่วยเหลือ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต เห็นความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว จึงจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ (วงเดือนลำดวน) เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต