ภาพกิจกรรม นำร่องฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้วยกิจกรรมบำบัด ปี 2560

นำร่องฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้วยกิจกรรมบำบัด ปี 2560
จากการสำรวจข้อมูลคนพิการและทุพพลภาพของเทศบาลรังสิต พบว่ามีคนพิการและทุพพลภาพด้านการเคลื่อนไหว 557 คน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยกลุ่มคนพิการส่วนใหญ่เริ่มมีแนวโน้มสูงมากขึ้นจากกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อ NCDs (Non-communicable diseases) เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันอุดตันเส้นเลือด โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น และเมื่อป่วยแล้วจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำคัญที่สุดคือการฝึกให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้และสอนให้ตระหนักรู้ถึงภาวะเสี่ยงของโรคที่ที่อาจเกิดขึ้นโดยการฟื้นฟูสมรรถภาพผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ สังคม และจิตใจ ซึ่งจะทำให้ การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาสุขภาพคนพิการ ได้จริง คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต