ภาพกิจกรรม ฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการด้วยการแพทย์แผนไทยโดยญาติผู้ดูแล

ฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการด้วยการแพทย์แผนไทยโดยญาติผู้ดูแล
จากข้อมูลผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต พบว่ามีคนพิการและทุพพลภาพด้านการเคลื่อนไหว 557 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี คนพิการส่วนมากจะมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่างกายทำให้ไม่สามารถเดินทางไปรับการรักษาฟื้นฟูสุขภาพได้ จึงเป็นหน้าที่ของญาติที่ต้องดูแลและฟื้นฟูที่บ้าน ญาติที่ดูแลผู้พิการที่บุคคลที่ใกล้ชิดกับคนพิการและเข้าใจถึงอารมณ์ความต้องการของคนพิการ และยังเป็นกำลังใจที่ดีให้กับคนพิการแต่ญาติที่ดูแลบางคนยังขาดความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการฟื้นฟูและดูแลคนพิการ ทำให้คนพิการมีพัฒนาการที่ดีขึ้นช้าและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้เล็งเห็นความสำคัญในครอบครัวจึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพคนพิการให้กับญาติ/ผู้ดูแล
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต