ภาพกิจกรรม ตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา ปี 2560 (เพิ่มเติม)

ตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา ปี 2560 (เพิ่มเติม)
ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยในการมองเห็น จึงควรดูแลเอาใจใส่สุขภาพดวงตาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มักเกิดภาวะสายตายาวตามอายุ ทำให้สายตามัว มองไม่ชัดเจน ภาวะดังกล่าวอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาความผิดปกติของดวงตาเป็นการรักษาดวงตาให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน จากผลการสำรวจปี 2547 พบว่า คนตาบอด ร้อยละ 80 เป็นกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 70 มีสาเหตุมาจากโรคต้อกระจก ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การตรวจคัดกรองประชาชนที่เป็นโรคต้อกระจกและมีภาวะผิดปกติด้านสายตาเป็นการค้นหาความผิดปกติของดวงตา และให้การดูแลรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้มีปัญหาสายตาให้กลับมามองเห็นเป็นปกติ สามารถมองโลกอันสดใสได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสามารถป้องกันภาวะตาบอดที่เกิดจากโรคแทรกซ้อนได้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต เห็นความสำคัญในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่ป่วยเป็นโรคต้อกระจกและผู้มีปัญหาสายตา จึงได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ผู้ที่ป่วยโรคต้อกระจกและผู้มีปัญหาสายตาได้รับการรักษาอย่างครอบคลุมในกลุ่มเสี่ยง ทำให้มองเห็นเป็นปกติ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และได้จัดโครงการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา ปี 2560 ไปแล้วในวันที่ 14 และ 18 พฤศจิกายน 2559 ไปแล้วนั้น ได้มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต จึงได้จัดโครงการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกและแก้ไขปัญหาสายตา ปี 2560(เพิ่มเติม)
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต