ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล ปี 2560

ส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล ปี 2560
การเต้นไลน์แดนซ์ เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเข้าจังหวะที่มีความยืดหยุ่น สนุกสนาน สามารถเต้นได้ทุกเพศทุกวัย ทำให้สุขภาพกายและใจสมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้การดำรงชีวิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด กลุ่มส่งเสริมสุขภาพชมรมไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล ปี ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนผู้ที่อาศัยในชุมชนและใกล้เคียงที่สนใจ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต