ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์

ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
การโยนบอล เล่นฮูล่าฮูป และการเต้นลีลาศ เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ซึ่งจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ จะส่งผลให้การดำรงชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต