ภาพกิจกรรม สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายลีลาศ ปี2560

สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายลีลาศ ปี2560
จากสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นปัญหา ทางด้านเศรษกิจ สังคม สภาพการณ์เหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้ประชาชนประสบปัญหาต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้น กลุ่มคนรักการออกกำลังกาย จึงได้รวมกลุ่มกันออกกำลังกายลีลาศ จัดทำโครงการสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายลีลาศ ปี๒๕๖o เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต