ภาพกิจกรรม ตรวจคัดกรองสุขภาพวัยทำงาน

ตรวจคัดกรองสุขภาพวัยทำงาน
การตรวจคัดกรองสุขภาพเป็นบริการทางสาธารณสุขเชิงป้องกันเพื่อค้นหาโรคหรือภาวะผิดปกติในประชากรทั่วไป ซึ่งอาจพบตั้งแต่ระยะก่อนเกิดอาการ ระยะมีอาการแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นโรค หรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอยู่แต่ยังไม่เป็นโรค โดยการตรวจคัดกรองสุขภาพนี้เป็นการต่อสู้กับโรคร้ายที่ดีที่สุด เพราะว่าจะทำให้รู้ว่าเป็นโรคและรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ หรือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงก่อนที่จะเป็นโรคร้ายแรง ช่วยลดอัตราการป่วย และอัตราการเสียชีวิตได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นการตรวจคัดกรองสุขภาพ จึงเป็นบริการทางการแพทย์ที่คุ้มกว่าเมื่อเทียบกับบริการทางการแพทย์เชิงรับ ซึ่งเป็นการรักษาคนที่ป่วยเป็นโรคและมีอาการมากแล้ว ประกอบกับวัยทำงานเป็นวัยที่สำคัญ หลายคนสนใจแต่การทำมาหากินไม่ได้ห่วงสุขภาพของตนเอง โดยส่วนมากจะพบโรคเมื่ออาการแสดงของโรคอยู่ในระยะที่รุนแรงแล้ว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อค้นหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในวัยทำงาน และแนะนำส่งต่อให้ได้รับการแก้ไขปัญหาสุขภาพตามความเหมาะสมของสิทธิการรักษาแต่ละราย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต