ภาพกิจกรรม ออกกำลังกายด้วยโยคะ ปี2560

ออกกำลังกายด้วยโยคะ ปี2560
การเล่นโยคะ นับเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมหนึ่งสามารถเล่นได้กับคนทุกเพศ ทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ หรือวัยผู้สูงอายุ จะทำให้มีสุขภาพ แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ซึ่งจะส่งผลให้การดำรงชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และทำให้ครอบครัวมีความสุข อีกทั้งยังทำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ดังนั้นกลุ่มโยคะ เทศบาลนครรังสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการออกกำลังกายด้วยโยคะ ปี2560 สำหรับประชาชนชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครรังสิตขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต