ภาพกิจกรรม 100ปี ไลน์แด้นซ์แอนด์บาสโลป

100ปี ไลน์แด้นซ์แอนด์บาสโลป
การออกกำลังกายมีประโยชน์สำหรับทุกเพศทุกวัย เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ความเสื่อมของอวัยวะ ระบบต่างๆ ของร่างกายก็เพิ่มด้วยเช่นกัน ประกอบกับการรับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเส้นเลือดสูง การออกกำลังกายไลน์แด้นซ์ บาสโลบ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพและช่วยให้ร่างกายคล่องตัว ไม่หกล้มง่าย ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง กลุ่มหมู่ 6 สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายไลน์แด้นซ์ บาสโลบ จึงจัดทำโครงการ100ปี ไลน์แด้นซ์แอนด์บาสโลป เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต